ГЕНИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ
                     
 << На главную

     ПУБЛИКАЦИИ<


МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ

    Вступ

    I Особистісно орієнтоване навчання – шлях до розв’язування педагогічних проблем на уроках математики

    II Використання інтегрованих технологій в умовах особистісно орієнтованого навчання

    III Взаємозв’язок між особистісно орієнтованим навчанням і рівнем навчальних досягнень учнів

    Висновок
 

^    Вступ

    Великий Піфагор назвав математику царицею наук. Це твердження справедливе й сьогодні. В умовах сучасної освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу української нації, виходу вітчизняної науки і техніки , економіки і виробництва на світовий рівень, інтеграції у світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, у тому числі й інтелектуальної, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління.

Звісно, математика має широкі можливості для інтелектуального розвитку особистості.
Як же сучасному вчителю розвинути логічне мислення учнів, просторові уявлення і уяви?
Які методи застосувати для формування у школярів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, обґрунтовувати твердження, моделювати ситуації?

    Щоб відповісти на ці та інші запитання сучасний учитель математики, на мою думку, повинен враховувати й стратегічний напрямок розвитку української освіти - це гуманізація школи, яка істотно змінила ставлення до навчального процесу, поставила в його центрі дитину, її духовний світ, уподобання, творчий потенціал.
    Працюючи вчителем уже двадцять років, я зробила висновок: для кожної людини життєво важливим є вміння адаптуватися до нових умов існування, аналізувати ситуацію й адекватно змінювати свою діяльність, оцінювати проблеми, що виникають та приймати зважені рішення.

^    I Особистісно орієнтоване навчання – шлях до розв’язування педагогічних проблем на уроках математики

    Педагогічний досвід допоміг мені зробити вибір: саме осособистісно орієнтоване навчання сприяє ефективному розв'язанню вказаних завдань. Тому, розглядаючи проблему організації навчальної діяльності на уроках математики, я звернулася до таких технологій, як розвивальне навчання, групові форми навчальної діяльності та навчання як дослідження. Усі вони сприяють формуванню та розвитку особистості. Крім того, використання їх дають змогу прийняти участь в експерименті, у який ще 4 роки тому вступила гімназія: інтеграція педагогічних технологій в умовах сучасної освіти.

^    II Використання інтегрованих технологій в умовах особистісно орієнтованого навчання

    Органічне поєднання цих технологій - це система, яка становить основу запропонованої мною методики організації навчальної діяльності учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання. Ця методика вже впроваджується в практику вчителями гімназії з 2002 року. Існують різні тлумачення особистісно орієнтованого навчання. Я вивчала точку зору вчених О. Балла, І.Якиманської,
С. Подмазіна і дотримуюся такого розуміння: особистісно орієнтована освіта як органічне поєднання навчання, як індивідуальна значуща діяльність окремого суб'єкта, у якій реалізується та набуває подальшого розвитку досвід його життєдіяльності.

    Свою методику вважаю особистісно орієнтованою тому, що вона через систему обраних педагогічних технологій дає змогу створити умови для:
- розвитку та саморозвитку особистості;
- реалізації себе в навчальній діяльності, виходячи з особистих здібностей, інтересів та суб'єктивного досвіду;
- розвитку пізнавальних і творчих здібностей кожного учня. Організацію навчального процесу починаю зі створення змістово-методичного забезпечення кожної навчальної теми, яка містить:
    - таксономію завдань (знання, розуміння, аналіз, синтез, оцінка);
    - форми і зміст поточного контролю (самостійних робіт з диференційованими завданнями);
    - форми і зміст контролю на час тематичної атестації (тестові, проблемні завдання, рішення задач, прикладів, рівнянь тощо);
    - теми досліджень (наукові завдання).
Ці матеріали, крім змісту контрольних робіт, роздаю учням на першому уроці у формі інформаційної картки, яка містить інформацію про хід і результати вивчення теми, посилює мотивацію діяльності учнів. Для того, щоб зробити учня справжнім суб'єктом навчально-виховного процесу у своїй практиці застосовую елементи проектної технології.
Під час використання даної технології вирішую цілу низку різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань:
- розвиваються пізнавальні навички учнів;
- формується вміння самостійно конструювати свої знання, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
- активно розвиваються практичне мислення, сфера комунікації.

    Існують різні типи проектів, але у своїй педагогічній діяльності використовую: творчі проекти, які не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Учні заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення. Так, під час проведення декади математики були проведені заходи "О, щасливчик!", математичний брейн - ринг тощо.
    Інформаційні проекти спрямовані на збирання інформації та на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів, результати (статті, реферати, доповіді), презентація (публікація, обговорення на конференції). Прикладом таких проектів можуть бути такі: "Математика і екологія", "Математика в економіці" . Саме їх використовую на уроках.
    Для організації продуктивної діяльності учнів розроблено блок дидактичних матеріалів (опорні схеми, алгоритми, навчальні та контролюючі програми тощо). Усі завдання, пов'язані з індивідуально-груповою діяльністю школярів, диференційовані за змістом та рівнем складності. Учні мають можливість обирати тип завдань.
    Провідною формою організації навчальної діяльності учнів на всіх типах уроків є групова. Уже на етапі актуалізації вони працюють у групах, що дає змогу оперативно відтворити раніше вивчений матеріал. Виходячи з мети експерименту, який упроваджує в навчально-виховний процес педагогічний колектив гімназії, вважаю, що ефективними в моїй методиці є поєднання групового навчання з проблемним. Спільне обговорення і розв'язування проблемно-інтегрованої ситуації дає змогу використати знання з різних предметів, активує розумову діяльність учнів і формує вміння самостійно розв'язувати проблемні ситуації, мобілізує власні сили як учителя, так і учня. Залежно від змісту проблемної ситуації учні під час її обговорення самі можуть обрати роль консультанта в групі.
    Робота в групах продовжується на етапі закріплення та узагальнення вивченого, під час виконання самостійної роботи. Діагностування досягнень запланованих результатів навчання здійснюється шляхом самооцінювання, оцінювання консультантом і вчителем.
    Під час практичних занять учні також працюють у групах, де вони всі разом обговорюють хід виконання завдання, моделюють розв'язання задачі. Потім у парах проводять однакові рішення, дослідження і знову разом роблять висновок. Така організація виконання практичної роботи дає учням змогу краще зрозуміти сутність завдання, передбачаючи його результати, набути практичних навичок.

    Групова форма роботи використовується і під час тематичної атестації, яка проводиться у формі комбінованого семінарського заняття. Індивідуальні завдання учні виконують малими групами. На таких заняттях контролю підлягають усі основні компоненти математичної освіти: рівні засвоєння теоретичного та фактичного матеріалу, математичної мови, сформованості практичних навичок та вміння розв'язувати розрахункові задачі.

^    III Взаємозв’язок між особистісно орієнтованим навчанням і рівнем навчальних досягнень учнів

    Для одержання зворотної інформації про результати контролю розроблена система ефективних заходів: перфокарти з трафаретами для перевірки тестових завдань, банк ключових слів для перевірки теоретичного матеріалу, переносний стенд для перевірки відповідей на розрахункові задачі та інше. Моя колега, учитель математики, Мінаєва Т.А. в 10 класі вдало використовує досвід моєї роботи, а саме при проведенні уроків в 10 класі. (наприклад, тему: Алгебраїчні рівняння та нерівності вищих степенів).
    За допомогою цих засобів контролю, на мою думку, учитель може за короткий час не тільки визначити рівень навчальних досягнень учнів, а й встановити способи їх корегування. Оскільки групова робота здійснюється на різних етапах уроку, вважаю за доцільне використання консультантами облікових карток, наприклад:

Дата: 15.02.2006   
клас: 5-В  група №2
Тема уроку: Додавання  десятикових дробів


п/п

Прізвище та ім'я

Оцінка І етапу уроку Оцінка II етапу уроку

Підсумкова оцінка

самооцінка

консультант

самооцінка

консультант

самооцінка

консультант вчитель
1

Кайгородов Олександр

10 10 10 10 10 10 11
2

Чорновол Ірина

9 8 10 8 9 9 9
3

Мустафаєв Сулейман

10 9 9 10 9 10 10
4

Вовченко Тетяна

7 5 6 5 6 6 5

Оцінка групи за урок  -  8   
Консультант – Є.Ткачова
Учитель - І.В. Неймет

    Працюючи в 9-11 класах, створюю умови для практичного застосування набутих знань і вмінь. Із цією метою організовую тимчасові групи по розв'язуванню задач, диференційовані за компетенцією. Вони працюють над рішенням практичних проблем інтегративного характеру, приймають участь у роботі наукового товариства учнів гімназії "Інтелект" та районного відділення МАН.

    Проведення таких занять створює передумови для наукового пізнання, формує в учнів практичні вміння і навички, сприяє виконанню ними різних соціальних ролей (керівника, виконавця, дослідника, науковця тощо).

^    Висновок

    Соціальне замовлення суспільства на теперішній час полягає у формуванні особистості, яка здатна самостійно знаходити, оцінювати і використовувати інформацію, досліджувати та аналізувати. Ось чому в навчальній діяльності учнів з математики віддаю перевагу особистісно орієнтованій освіті і вважаю, що за  нею – майбутнє

 

Вверх

<< На главную                       << Назад

Автор:
Дата размещения:


 

Неймет И.В., учитель математики высшей категории, "старший учитель"
11.04.2007 г.

Copyright © 2006-2007 CULTdesign
www.gimnasia.genichesk.com.ua

Все статьи сайта